(فور) BOK فورهند می گوید ذوب نشده دیروز نشانه هایی را نشان می دهد

اخبار فوری یونهاپ (CG)


(END)

مطالب قبلی :


بین کره جنوبی، کانادا ضربه
از هیوندای هند بازدید می کند
(نسخه دوم) LG Q1
EcoPro 2 tln-won KP داخلی ناهمگن کره جنوبی
FSC خواستار رقابت بانک ها و خدمات به مشتریان است